ALGEMENE VOORWAARDEN (AV)

(vanaf 27 mei 2021)

1. Geldigheid

De volgende algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten tussen KLIZA Clothing eU en een consument of ondernemer (“contractuele partner”) in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.

 

2. Contractvorming, opslag van de contracttekst

2.1. Voor bestellingen via onze webshop op de website www.klizafashion.com gelden de volgende regels voor het sluiten van een overeenkomst.

2.2. In geval van totstandkoming van de overeenkomst komt de overeenkomst tot stand met KLIZA Clothing eU.

2.3. De presentatie van de goederen in onze onlineshop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de contractpartner om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, dient de contractpartner een bindend aanbod in om een koopcontract af te sluiten.

2.4. De contractpartner dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes te doorlopen.

 

De bestelling gebeurt in de volgende stappen:

 1. Klik op de startpagina op de betreffende categorie in het menu 

 2. Het product selecteren

 3. Voeg product toe aan winkelwagen door op "ADD TO CART" te klikken.

 4. Bekijk winkelwagen

 5. Bevestiging van de knop "Doorgaan naar afrekenen"

 6. Invoer van adres, keuze van bezorg- en betaalwijze en invoer van betalingsgegevens

 7. Herhaal controle of correctie van de ingevoerde gegevens

 8. Accepteer de Algemene Voorwaarden (AV)

 9. Bindende verzending van de bestelling door op de knop "Doorgaan" te klikken (bestellen met kosten)

 

Alvorens de bindende bestelling in te dienen, kan de contractpartner terugkeren naar de website waarop de gegevens van de contractpartner zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren of corrigeren door op de "terug"-knop te drukken in de internetbrowser die hij gebruikt na het controleren van zijn gegevens De internetbrowser sluiten het bestelproces annuleren.

Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling direct door middel van een automatisch gegenereerde e-mail (orderbevestiging).

2.5. Nadat de bestelling is ontvangen, sturen wij u de bestelgegevens per e-mail. U kunt de voorwaarden te allen tijde inzien op www.klizafashion.com/agb. Uw bestelgegevens zijn om veiligheidsredenen niet meer via internet toegankelijk, maar worden door ons elektronisch opgeslagen.

2.6. Het koopcontract komt tot stand met de verzending van een orderbevestiging, maar uiterlijk met de levering van de bestelde goederen.

 

3. Prijzen, verzendkosten, betaling

3.1. De vermelde prijzen zijn in EURO en inclusief de wettelijke omzetbelasting. Er zijn ook verzendkosten, die afhankelijk zijn van het land van ontvangst. Douane- of andere invoerrechten zijn niet inbegrepen en zijn voor rekening van de contractpartner.

3.2. De contractpartner heeft de mogelijkheid om te betalen door:

 • Creditcard / betaalkaart

 • PayPal

 • Directe overboeking

 

4. Levering

4.1. De levering van de bestelde goederen vindt regelmatig plaats op de verzendroute. De contractpartner kan kiezen tussen standaard- en expreslevering. De contractpartner draagt de verzendkosten.

4.2. Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die wij aanbieden klaar voor onmiddellijke verzending. De levering vindt plaats binnen één tot vijf werkdag(en). De leveringstermijn gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst. Indien het einde van de termijn valt op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

4.3. Levering kan worden vertraagd voor goederen die moeten worden gemaakt. De contractpartner wordt geïnformeerd over de geplande levering.

4.4. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel gaat pas over op de contractpartner bij de overdracht van het artikel aan de contractpartner. Als de contractpartner een ondernemer is, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte zaak in het geval van postorderverkoop al op hem over bij de kennisgeving van gereedheid voor verzending en levering.

4.5. Als een pakket bij levering duidelijk beschadigd is, moet de contractpartner erop aandringen dat deze omstandigheid door de bezorger schriftelijk wordt vastgelegd. De contractpartner moet schade aan een product binnen zeven dagen schriftelijk (per post of e-mail) melden.

4.6. Als de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de contractpartner het recht om de koopovereenkomst te herroepen.  

 

5. Behoud van titel

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

 

6. Herroepingsrecht van de consument

Als de contractpartner een consument is, heeft hij een herroepingsrecht.

 

Herroepingsrecht

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail) sturen naar KLIZA Clothing eU, Mühlbauerstraße 1, 4407 Steyr, Oostenrijk (office@klizafashion.com) over uw beslissing om aangaan van dit contract herroepen informeren U kunt per e-mail een voorbeeldformulier voor herroeping bij ons opvragen, maar dit is niet verplicht. Na ontvangst van uw herroepingsverklaring sturen wij u direct een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de leveringskosten voor reeds uitgevoerde verzending, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop wij hebben ontvangen bericht van uw herroeping van dit contract is.

Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen en geïnspecteerd.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Internationale contractpartners dragen de directe kosten van het terugzenden van de goederen. In het pakket zit een retourlabel, deze wordt in rekening gebracht als je deze als optie gebruikt. Afhankelijk van het land zijn er € 15 tot € 20 aan kosten, die worden berekend en in mindering gebracht in de loop van de terugbetaling. Voor contractpartners uit Duitsland gelden retourkosten van € 7,99 - een retourlabel is in het pakket inbegrepen. Voor contractpartners uit Oostenrijk geldt een retourkosten van € 1,99 - een retourlabel is in het pakket inbegrepen. Houd er rekening mee dat pakketten die per vracht worden verzonden, niet worden geaccepteerd. Mochten wij desondanks een pakket vracht ophalen, dan brengen wij de daaruit voortvloeiende kosten bij u in rekening en brengen deze in mindering op het restitutiebedrag.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een onjuiste behandeling door u om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

Wil je het artikel ruilen voor een ander kledingstuk, dan zijn er geen retourkosten.

Einde herroeping

 

7. Uitsluiting herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht voor goederen

 1. die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering (bijv. oorbellen, bustehouders, beha-stickers).

 2. die zijn gedragen (behalve om te passen), gewassen, gewijzigd, vuil of beschadigd.

 3. waarvan het label is verwijderd.

 4. die niet in de originele verpakking worden geretourneerd.

 

8. Garantie en vergoeding

8.1. Een garantieclaim is uitgesloten, tenzij anders bepaald door dwingende voorschriften voor consumentenbescherming.

8.2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, in het bijzonder niet voor indirecte schade of gederfde winst, noch voor garanties of productaansprakelijkheid, tenzij dwingende voorschriften inzake consumentenbescherming anders bepalen.

8.3. Indien wij volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove schuld. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de specifieke contractvergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, tenzij de voorschriften voor consumentenbescherming anders bepalen.

8.4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en inhoud van de verstrekte informatie.

8.5. De foto's in de productbeschrijving zijn slechts voorbeelden. Vanwege het unieke karakter van de producten of de gebruikte materialen kan er een kleurafwijking of een klein verschil in grootte tussen het werkelijke product en de afbeelding op internet zijn, wat de contractpartner echter niet het recht geeft om een klacht in te dienen.

8.6. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor laattijdige levering als gevolg van omstandigheden buiten onze controle (bijv. latere productie door de ontwerper van individuele stukken, leveringsproblemen met de koeriersdienst).

8.7. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van allergieën of intolerantie van de contractpartner voor enig bestanddeel van de grondstoffen die in onze producten worden gebruikt. Een allergie of intolerantie van de contractpartner geeft hem geen recht op het indienen van een klacht.  

 

9. Compensatie, retentie

Een verrekening van aanspraken van de contractpartner met onze aanspraken en een eventueel retentierecht zijn uitgesloten, tenzij door dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming anders wordt bepaald.

 

10. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, plaats van uitvoering, schriftelijke vorm

10.1. Voor zover dwingende wettelijke bepalingen hier niet mee in strijd zijn, is het Oostenrijkse recht uitdrukkelijk van toepassing; de toepassing van het VN-kooprecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2. In geval van geschillen is de bevoegde rechtbank de bevoegde rechter op de maatschappelijke zetel van KLIZA Clothing eU

10.3. Plaats van uitvoering is de zetel van KLIZA Clothing eU

10.4. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden, dit geldt ook voor nevenovereenkomsten en latere wijzigingen van de overeenkomst, alsmede het afzien van de schriftelijke vormvereiste.

 

11. Contracttaal

Als contracttaal zal exclusief Duits beschikbaar zijn.

 

12. Scheidbaarheidsclausule

Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die economisch en juridisch zo dicht mogelijk aansluit bij de te vervangen bepaling.